Továbbhaladás feltételei – idegen nyelv

1. évfolyam

 • Értsék meg a tanulók az óravezetéssel összefüggő, a tananyaghoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi szerkezetű és tartalmú kérdéseket, utasításokat
 • Tudjanak a tanulók az anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtéssel, helyes intonációval 4- 5 mondatos párbeszédet folytatni.
 • Legyenek képesek a személyükkel összefüggő, környezetükkel kapcsolatos legfontosabb szóanyaggal kérdezni és egyszerűbb gondolatokat közölni.

2. évfolyam

 • Tudja a tanuló a tankönyv feldolgozott szövegeit lassú tempóban, helyes kiejtéssel, folyamatosan olvasni.
 • A tanult szókincs, mondatmodellek és társalgási fordulatok alapján a feldolgozott témákból tudjon egyszerű beszélgetést folytatni.
 • Legyen képes a tanuló önmagáról, otthoni környezetéről, iskolai életéről, élményeiről röviden beszámolni, a mindennapi élet témáiról rövid beszélgetést folytatni.
 • Írás: Tudja a tanuló az ismert, valamint az ismeretlen szavakat nem tartalmazó ismeretlen szöveget hiba nélkül lemásolni tiszta, rendezett külalakkal.

3. évfolyam

 • A tanuló ébredjen tudatára annak, hogy érzelmeit, gondolatait anyanyelvétől eltérő, idegen nyelven is ki tudja fejezni.
 • Értse meg az óravezetéssel kapcsolatos kifejezéseket, utasításokat.
 • Tudja helyes kiejtéssel mondani a tanult szavakat, helyes intonációval tudjon egyszerű témájú beszélgetést folytatni.
 • A megtanult és a fonetikus írásmódot tükröző szavakat, mondatokat tudja hiba nélkül tollbamondás után leírni.
 • Az aktív szókincs kb. 300 szó, a passzív szókincs ennek a fele.
 • Tudjon memoriterként min. 10 mondókát, versikét
 • Tudjon társaival közösen elénekelni 8- 10 dalt.
 • Ismerjen és tudjon eljátszani társaival együtt min. 2 gyermekjátékot.

4. évfolyam

 • A tanuló ismerje meg és tudja hasznélni a témakörökben körülötte nyelvileg kibővülő világ szavait és kifejezéseit.
 • Tudjon reagálni a spontán feltett kérdésekre
 • Értse meg a normál beszédüteműnél valamivel lassabb szóbeli nyelvi közlést, ha az nem tartalmaz számára idegen szavakat, kifejezéseket.
 • A tanuló értse meg a tanult nyelvtani jelenségek keretei között a tanult tantervi témákban folytatott beszélgetést.
 • Tudjon kérni és adni információkat.
 • Tudjon előadni rövid meséket, történeteket.
 • Tudja helyes hangsúlyozással és az anyanyelvi beszélő számára is érthető intonációval felolvasni az ismert és csak kevés ismeretlen szót tartalmazó rövid szövegeket.
 • Az ilyen jellegű szövegeket tudja tollbamondás alapján leírni.
 • Az aktív szókincs kb. 300 lexikai egység, a receptív ennek a fele.