Továbbhaladás feltételei – idegen nyelv (5 – 6. évfolyam)

5. évfolyam

 • A tanuló ismerje meg és tudja használni a témakörökben körülötte nyelvileg bővülő világ szavait és kifejezéseit.
 • Tudjon reagálni a spontán feltett kérdésekre.
 • Amennyiben ezt anyanyelvi nyelvtani ismeretei lehetővé teszik, tudjon párhuzamot vonni és ellentéteket keresni az anyanyelv és az idegen nyelv között.
 • Értse meg a normál beszédtempónál valamivel lassabb szöveget, ha az számára csak kevés ismeretlen szót vagy kifejezést tartalmaz
 • Tudja bemutatni iskolai, otthoni környezetét, egy átlagos nap tennivalóit legyen képes ismertetni.
 • Tudjon elmesélni egy szokványos iskolai kirándulást, szabadidős programot.
 • Az anyanyelvi olvasástempót megközelítő tempóban, helyes kiejtéssel és intonációval legyen képes felolvasni ismert és ismeretlen szövegeket.
 • Tudja helyesen leírni tollbamondás után is a tanult szavakat, a nem fonetikus írásmódúakat is.
 • Aktív szókincs: kb. 350 szó, passzív szókincs ennek kb. fele.

6. évfolyam

 • Az idegen nyelvi közlések megértése, azokra való reagálás
 • Tudjon a tanuló kérdésekre válaszolni, és önállóan is elmondani egy átélt eseményt.
 • Tudja kifejezni a következő beszédszándékokat: vélemény, kötelezettség, tiltás, engedély, akarat, szándék, öröm, bánat, elégedettség, elégedetlenség, bocsánatkérés, megbocsátás, rosszallás, elismerés, közömbösség, javaslat, tanácsolás, figyelmeztetés, segítség felajánlása és elfogadása, utasítás, jókívánságok.
 • Tudja elmesélni iskolai és iskolán kívüli napirendjét, tudjon beszélni étkezési szokásokról, öltözködésről, tudjon  jellemezni személyeket külső és néhány belső tulajdonságuk alapján
 • Tudjon reagálni valós élethelyzetekben, hallott vagy látott jelenségekkel kapcsolatban.
 • Tudjon képről önállóan néhány mondatot mondani (képleírás)
 • Tudjon szöveget néma olvasással feldolgozni.
 • Tudjon több mondatos összefüggő szöveget önállóan írásban megfogalmazni, tudjon üdvözlőlapot írni és megcímezni.
 • Szókincs: kb. 400 lexikai egység produktív ismerete valamint kb. 200 szó, kifejezés receptív ismerete.