Továbbhaladás feltételei – történelem (7 – 8. évfolyam)


7. évfolyam

Az osztályozóvizsga témakörei:

 1. A polgári Európa létrejötte
  • Az ipari forradalom első szakasza.
  • Oroszország a XVIII. században: I. Péter cár reformjai.
  • Az észak-amerikai függetlenségi háború története.
  • A nagy francia forradalom fő eseményei.
  • Napóleon császársága.
 2. Magyarország története a XVIII-XIX. században
  • Mária Terézia  és II. József uralkodása.
  • A magyar jakobinus mozgalom.
  • Széchenyi István és Kossuth Lajos reformtervei.
  • A törvényhozás menete a reformkorban, reformországgyűlések.
  • Politikai küzdelmek 1847-ben.
 3. Forradalom és szabadságharc
  • Polgári forradalom Pest-Budán 1848. márc. 15.
  • Az áprilisi törvények.
  • A szabadságharc kitörése.
  • A téli hadjárat.
  • A tavaszi hadjárat.
  • A szabadságharc bukása.
  • Megtorlás és Haynau-rémuralma.
  • A Bach-rendszer és a kiegyezés.
 4. Európa és a világ a XIX. században
  • A gyáripar kialakulása és jellemzői.
  • Az ipari forradalom második szakasza.
  • A szabadversenyes és a monopolkapitalizmus jellemzői.
  • Az olasz és a német egység létrejötte.
  • Polgárháború az USA-ban.
  • A tőkekivitel és a gyarmatosítás.
 5. Az I. világháború története
  • Katonai szövetségek kialakulása a világháború előtt.
  • A háború kitörése: a szarajevói merénylet.
  • A világháború első szakasza.
  • A tömegek és a gépek háborúja.
  • A világháború vége: a Központi Hatalmak veresége.

A továbbhaladás feltételei:

Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.


8. évfolyam

Az osztályozóvizsga témakörei:

 1. Európa és a világ története a két világháború között
  •  A Párizs-környéki békék
  • A fasizmus kialakulása Olaszországban.
  • A nagy gazdasági világválság jellemzői.
  • A válság megoldásának demokratikus módja az USA-ban.
  • A fasizmus kialakulása Németországban.
  • Kommunista diktatúra a Szovjetunióban.
  • Útban a háború felé: 1936-39 eseményei.
 2. Magyarország története a két világháború között
  • Az őszirózsás forradalom
  • A kommunista államcsíny-a tanácsköztársaság 133 napja.
  • A fehérterror és a Horthy-korszak kialakulása.
  • A bethleni konszolidáció intézkedései.
  • A gazdasági világválság hatási Magyarországon.
  • Magyarország 1936-38 között.
 3. A II. világháború története
  • A háború kitörése,Lengyelország német megszállása.
  • Hitler nyugat-európai hadjárata.
  • Német támadás a Szovjetunió ellen.
  • Az USA hadba lépése.
  • Fordulat a háború menetében.
  • A normandiai partraszállás eseményei.
  • Európa felszabadítása a német megszállás alól.
  • A csendes-óceáni háború vége.
  • Magyarország részvétele a II. világháborúban.
 4. Európa és a világ története a II. világháború után
  • A II. világháborút lezáró békeszerződések, az ENSZ megalakulása.
  •  A hidegháború kialakulása és „forró” pontjai.
  • A gyarmati rendszer végleges felszámolása, a harmadik világ országai.
  • A fegyverkezési verseny  és az enyhülés folyamata.
  • Kommunista diktatúrák Kelet-Európában.
  • A globalizálódó világ: az Európai Unió kialakulása, működése.
 5. Magyarország története 1945 után
  • Az ország felszabadítása a német megszállás alól és a szovjet megszállás.
  • A koalíciós kormányzás időszaka: 1945-48.
  • A fordulat éve,1948.
  • A kommunista diktatúra kiépítésének folyamata: a Rákosi-korszak.
  • Forradalom és szabadságharc 1956-ban.
  • A puha diktatúra időszaka, a Kádár-korszak.
  • A rendszerváltás időszaka: 1989-90.

A továbbhaladás feltételei:

A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja a XX. századi megyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet folyamában.