Továbbhaladás feltételei – történelem (5 – 6. évfolyam)

5. évfolyam

Az osztályozóvizsga témakörei:

 1. Az őskori ember
  • Az ember ősének kiemelkedése az állatvilágból.
  • A zsákmányoló ember foglalkozásai, eszközei, életmódjának fő jellemzői.
  • A termelő ember foglalkozásai, eszközei, életmódjának fő jellemzői.
 2.  Az ókori keleti kultúrák
  • Az ősi Mezopotámia és a Babiloni Birodalom.
  • Az ókori Egyiptom gazdasága és társadalma.
  • Az ókori India és Kína.
  • Kis népek az ókori Keleten.
 3. Az ókori  Hellász története
  • A görög törzsek megtelepedése és életmódja.
  • Az ókori görögök vallása és az olimpiák .
  • Az ókori Athén és Spárta.
  • A görög-perzsa háborúk története.
  • Nagy Sándor birodalma.
 4. A Római Birodalom története
  • A világbirodalom kialakulása.
  • A pun háborúk története.
  • Királyság, köztársaság és császárság Rómában.
  • Róma és a provinciák.
  • Mindennapi élet az ókori Római Birodalomban.
  • A népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom bukása.
 5. A korai középkor története Európában és Magyarországon
  • A feudális gazdaság és társadalom kialakulása.
  • A hűbériség és a lovagok élete.
  • Gazdálkodás a feudális nagybirtokokon.
  • A feudális egyház hatalma.
  • A középkori városok kialakulása.
  • Kézművesipar és kereskedelem a középkorban.
  • Honfoglalás és letelepedés.
  • Államalapítás: I. István uralkodása.
  • I. László és Könyves Kálmán uralkodása.
  • Az Aranybulla.
  • IV. Béla uralkodása és a tatárjárás.

A továbbhaladás feltételei:

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a kerettantervben megadott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különbözőléptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

6. évfolyam

Követelmények a 6. évfolyam végén:

 • Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
 • A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
 • Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése.
 • A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
 • Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
 • Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni.
 • Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
 • Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.
 • Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását.
 • Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
 • Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
 • Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
 • Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak.
 • Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
 • Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
 • Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket.
 • Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
 • Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
 • Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
 • Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.
 • Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
 • Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
 • Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére.