Továbbhaladás feltételei – matematika (7 – 8. évfolyam)

7. évfolyam

Gondolkodási módszerek

 • Gondolatok (állítások, feltételezések, választások, stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése.
 • Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
 • Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.

Számtan, algebra

 • Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben.
 • 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
 • Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.
 • Egyszerű százalékszámítási feladatok.
 • Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
 • Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása.
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.

Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.
 • Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.

Geometria

 • Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete.
 • Háromszögek területének kiszámítása.
 • Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
 • Szögfelező szerkesztése.
 • Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
 • Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
 • Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a henger hálójának felismerése, jellemzése.

Valószínűség, statisztika

 • A gyakoriság fogalma.
 • Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.


8. évfolyam

Gondolkodási módszerek

 • Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.
 • Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
 • A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
 • Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.

Számtan, algebra

 • Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
 • Egyszerű algebrai egész kifejezések (képletek) átalakítása, helyettesi értékek kiszámítása.
 • Elsőfokú egyenletek megoldása.
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

 • xa x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.

Geometria

 • Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.
 • Adott pont eltolása adott vektorral.
 • Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
 • Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).

Valószínűség, statisztika

 • Relatív gyakoriság.
 • Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
 • Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben