Továbbhaladás feltételei – környezetismeret

2. évfolyam

 • A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban, és rögzíteni írásban, rajzban.
 • A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
 • Tudjon méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
 • Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a természet évszakos változását.
 • Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait.
 • Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, felette, alatta, közötte).
 • Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni. Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni.
 • Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a testén.
 • Ismerje lakóhelyének főbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát.
 • Nevezze meg az otthona és az iskola között levő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat. Ismerje a biztonságos közlekedés szabályait.
 • Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén útbaigazítani.

3. évfolyam

 • A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
 • Tapasztalatai alapján legyen képes dönteni egy rövid szöveg igazságtartalmáról.
 • Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, tudja azokat csoportosan használni.
 • Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
 • Az iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat.
 • Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
 • Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
 • Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit. Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.
 • Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. Az egészséges és a beteg állapotot tudja egymástól megkülönböztetni.
 • Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait.

4. évfolyam

 • A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és rajzban.
 • Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új ismeretekhez jutni.
 • Tudjon önállóan méréseket végezni, használja helyesen a megtanult mértékegységeket.
 • Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét.
 • Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni.
 • Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján, elemi szinten térképet használni.
 • Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit.
 • Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni.
 • Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit.
 • Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi növényeinket.
 • Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni.
 • Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés egészségkárosító hatásait.