Továbbhaladás feltételei – irodalom (7 – 8. évfolyam)


7. évfolyam

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei:

 • A romantika irodalmának jellemzői
 • A klasszicista stílusjegyek
 • A reformkor irodalma
 • Berzsenyi Dániel élete, művészete ( A közelítő tél, Búcsúzás Kemenes-aljától )
 • Kölcsey Ferenc élete, művészete ( Himnusz, Huszt – memoriter; Himnusz, Huszt, Parainesis elemzése )
 • Vörösmarty Mihály élete, művészete ( Szózat – memoriter; Szózat, A vén cigány, Kölcsey, Pázmán, Vashámor – műelemzés )
 • A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése
 • Petőfi Sándor élete, művészete ( A Tisza, Szeptember végén, Nemzeti dal, Föltámadott a tenger – memoriter; A Tisza, Fa leszek, Szeptember végén, A XIX. század költői – ars poética, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, Föltámadott a tenger – verselemzés )
 • Arany János élete, művészete ( Nemzetőr dal, A fülemile – szatíra – műelemzés )
 • Jókai Mór élete, művészete, A kőszívű ember fiai ( a mű keletkezési körülményei, cselekménye, a szereplőinek a jellemzése, szerkezete )
 • A novella, az elbeszélés, az anekdota műfaji jellemzői
 • Mikszáth Kálmán élete, művészete, novellaelemzés: Bede Anna tartozása, A néhai bárány, A Balóthy- domínium, A pénzügyminiszter reggelije
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője ( a mű keletkezési körülményei, cselekménye, a regény szereplőinek a jellemzése, szerkezete )
 • A dráma műneme és sajátosságai
 • Szigligeti Ede: Liliomfi című művének elemzése
 • Fogalmazási ismeretek:
  • elbeszélés leírással
  • levél jellemzéssel
  • könyvismertetés

Továbbhaladás feltételei:

A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik , tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak “egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét.


8. évfolyam

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei:

 • A Nyugat és nemzedéke
 • Ady Endre élete és művei:
  • Góg és Magóg …
  • A magyar Ugaron
  • Párisban járt az Ősz
  • Őrizem a szemed (memoriter)
  • Dózsa György unokája
  • A föl-földobott kő (memoriter)
 • Móricz Zsigmond élete  és művei:
  • Hét krajcár
  • Légy jó mindhalálig-kötelező olvasmány
 • Babits Mihály, Kosztolányi Mihály, Tóth Árpád egy-egy verse
 • József Attila élete és művei:
  • Tiszta szívvel
  • Anyám, Mama (memoriter)
  • Születésnapomra
 • Radnóti Miklós élete és művei:
  • Nem tudhatom (memoriter)
  • Tétova óda
  • Razglednicák
 • A dráma műfaji jegyei
 • Kertész Imre: Sorstalanság-részlet

A továbbhaladás feltételei:

A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy minden műalkotásnak több olvasata van. Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott írásaikban a szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg önálló gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni., véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak “egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek rutinosak az internet használatában. Legyenek képesek adatokat keresni a világhálón.