Továbbhaladás feltételei – idegen nyelv (7 – 8. évfolyam)

7. évfolyam

 • Tudjon a tanuló információt kérni és adni az előzőnél hosszabb terjedelemben, tudjon kifejezni figyelmeztetést, ígéretet, kíváncsiságot és sajnálkozást.
 • A tanuló a témakörök alapján bővítse információs anyagát.
 • Az árnyaltabb kifejezésekhez tartozó nyelvtani anyagot sajátítsa el, hogy a közlésben aktív módon használhassa.
 • Értsék  meg a tanulók a beszélt és írott szövegben található információkat, ha azok csak viszonylag kis százalékban tartalmaznak ismeretlen szavakat.
 • Ismerjék a tanulók a idegen nyelvű levelezés hivatalos formáját, magánlevelezésükben tudják is alkalmazni azt.
 • Tudjanak a tanulók rövidebb szöveget szótár segítségével önállóan is feldolgozni.

8. évfolyam

 • Tudja a tanuló kifejezni a következő beszédszándékokat: emlékeztetés, szándék, terv, előrejelzés, bizonyosság, bizonytalanság, meglepetés, remény, együttérzés
 • Tudjon a tanuló megérteni az életkori sajátosságainak megfelelő nyelvi szintű szöveget élőbeszédben és hanganyagról.
 • Tudjon kérdésekre magyarázó jellegű válaszokat adni, képeket, képsorokat leírni, értelmezni.
 • Tudjon beszélgetést folytatni a hétköznapi élet tanult témaköreiben.
 • Legyen képes a tanuló ismeretlen szöveget önállóan, szótár segítségével feldolgozni, egyszerű, autentikus szöveget megérteni, tartalmát saját szavaival összefoglalni.
 • Legyen képes a tanuló ismert és ismeretlen szöveget hangosan felolvasni normál tempóban, helyes intonációval.
 • Tudjon a tanuló embereket és jelenségeket röviden jellemezni, mindennapi életével kapcsolatos eseményekről fogalmazást írni.
 • Szótár segítségével tudjon szövegeket németről/angolról magyarra és magyarról németre/angolra fordítani.