A tanulmányok alatti vizsgák szabályai:

Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év
végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
iskola pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti

vizsga általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. A sza-
bályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni
– az osztályozóvizsgákra,
– a különbözeti vizsgákra,
– a javítóvizsgára,
– a pótló vizsgára,
– művészeti alapvizsgára.
a) Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi az osztályzat
megállapításához, ha
 felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál
rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s a nevelőtestület erre
lehetőséget ad,
 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozóvizsga időpontját az iskola munkaprogramjában az intézményvezető
határozza meg a félévi osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját
megelőző tizedik tanítási nap és a félév utolsó tanítási napja között, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanév utolsó tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap
és a tanév utolsó tanítási napja között. Az egyéni tanrenddel rendelkezőtanulók
osztályozó vizsgáját június 1-től június 15-ig terjedő időszakban az intézményvezető
által meghatározott napokon kell tartani.
Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi
tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:
 magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli vizsga,
 matematika írásbeli
 idegen nyelv szóbeli és írásbeli vizsga, a 2-4. évfolyamon
 idegen nyelv,szóbeli vizsga az 1. évfolyamon
 környezetismeret szóbeli vizsga.
 digitális kultúra gyakorlati és szóbeli vizsga
 ének-zene szóbeli vizsga
 technika és tervezés szóbeli és gyakorlati vizsga
 vizuális kultúra gyakorlati vizsga

 testnevelés gyakorlati vizsga
Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos 5 – 6 évfolyamos tanuló
az alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:
 irodalom szóbeli és írásbeli vizsga,
 magyar nyelv szóbeli és írásbeli vizsga,
 matematika szóbeli és írásbeli vizsga,
 idegen nyelv szóbeli és írásbeli vizsga,
 történelem szóbeli vizsga,
 természetismeret szóbeli vizsga,
 digitális kultúra szóbeli és gyakorlati vizsga
 célnyelvi civilizáció szóbeli vizsga
 ének-zene szóbeli vizsga
 technika és tervezés gyakorlati vizsga
 vizuális kultúra gyakorlati vizsga
 testnevelés gyakorlati vizsga
Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos 7 – 8 évfolyamos tanuló
az alábbi tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni:
 irodalom szóbeli és írásbeli vizsga,
 magyar nyelv szóbeli és írásbeli vizsga,
 matematika szóbeli és írásbeli vizsga,
 idegen nyelv szóbeli és írásbeli vizsga,
 történelem szóbeli vizsga,
 fizika szóbeli vizsga,
 kémia szóbeli vizsga,
 biológia szóbeli vizsga,
 földrajz szóbeli vizsga
 digitális kultúra szóbeli és gyakorlati vizsga
 célnyelvi civilizáció szóbeli vizsga
 ének-zene szóbeli vizsga
 technika és tervezés gyakorlati vizsga
 vizuális kultúra gyakorlati vizsga
 testnevelés gyakorlati vizsga

Az osztályozóvizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a pedagógiai
program melléklete tartalmazza. A tanuló írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának
értékelését a pedagógiai programban meghatározott elvek figyelembe vételével kell
végezni. Az osztályozóvizsga eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítványba
írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő
munkanapon tájékozatni kell.
b) Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, engedély nélkül távozik.
A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az
intézményvezető által az iskola munkaprogramjában meghatározott napokon kell
tartani. A javítóvizsga eredményéről a bizonyítványba írt osztályzattal (szöveges
értékeléssel) a tanulót a javítóvizsgát követő munkanapon tájékozatni kell.
c) Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az iskola számára
megszervezhető legközelebbi, az intézményvezető által meghatározott napon kell
tartani.
d) Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból
történő átvétel esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot
vagy szöveges értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy
csoportban kötelező tantárgy lesz. (2022.06.)
A különbözeti vizsga időpontját az intézményvezető az osztályozó vizsgákkal azonos
napokra határozza meg. A különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról
készített jegyzőkönyv alapján a tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon
tájékozatni kell.
e) Művészeti alapvizsgát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott időpontban kell megszervezni. (2022.06.07.)