A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
08. 24.9.00 órától: Nevelőtestületi megbeszélés (alakuló értekezlet).
08. 24.10.30 órától: Munka- és tűzvédelmi szemle, a dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása.
08. 25.Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos teendők egyeztetése a szülőkkel.
08. 24-29.Tantermek, szaktantermek, szertárak, eszközök elrendezése.
08. 25-26.Javító- és osztályozóvizsgák.
08. 26.Tanulók átvétele másik általános iskolákból, pótbeíratás.
08. 28.Csoportbontások (nyelvi, technika, informatika, fejlesztő- és nívócsoport) névsorának összeállítása, véglegesítése, névsorok leadása az intézményvezetőnek.
08. 28.A tanévben megrendezésre kerülő iskolai tanulmányi és művészeti versenyekre javaslatokat tesznek a szakmai munkaközösségek.
08. 29.Tankönyvosztás.
08. 29.Tantermi, ruhatári, stb. jelzések elhelyezése.
08. 31.Órarend, munkarend összeállítása.
08. 31.8.00 órától: Nevelőtestületi értekezlet: munkaterv a 2020/2021. tanévre, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend kialakítása).
08. 31.Étkezési- és ügyeleti rend elkészítése
08. 31.Kötszerek, gyógyszerek biztosítása az elsősegély-helyeken.
08.. 31.Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók tervezése (időpont rögzítésével), az Intézményi Tanács, a Szülői Közösség és a DÖK véleményének kikérésével.
08. 31.Szülői Közösség tanévet nyitó értekezlete. Módosított alapdokumentumok elfogadása
08. 31.Intézményi tanács értekezlete. Módosított alapdokumentumok elfogadása

Szeptember

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
09. 01.A tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével; első tanítási nap. A 2020/2021. tanévben a tanítási napok száma 179.
09. 01.Az első osztályosok köszöntése ünnepi műsorral.
09. 01.Ünnepi diákgyűlés ( a 2019/20 tanév végi jutalomkönyvek átadása)
09. 01.Tantárgyfelosztás elkészítése a tankerület által meghatározott módon.
09. 01.Tanári ügyeletesi rend elkészítése
09. 01.Tanulói ügyeletesi rend elkészítése.
09. 01.A 7 órási és a 1600– 1700  óra között felügyeletet igénylő tanulók névsorának leadása, a szülők írásbeli nyilatkozatával.
09. 02.Órarendek, tanórán kívüli foglalkozások munkarendjének készítése (a nyomtatványokra is), – jelölve a  „H” és a „F” órákat. Az elektronikus napló előkészítése.
09. 02.Napközis hetirend és napirend, a napközis nevelők munkarendjének elkészítése.
09. 02.Helyettesítési rend elkészítése (tanítókhoz, tanárokhoz, napközis nevelőkhöz).
09. 02.Napközis és étkezési csoportok névsorának véglegesítése, az étkezési rend meghatározása.
09. 02.Az elektronikus napló megnyitása: tanulói adatok, órarendek, bejegyzések ellenőrzése.
09. 03.Alapfokú művészeti oktatás első tanítási napja.
09. 04.Napközire és tanulást segítő foglalkozásokra való jelentkezés; az étkezési csoportok alakítása, névsorok összeállítása.
09. 07-11.Szülői értekezlet a 1-8. osztályos tanulók szülei részére az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban. Támogatjuk az online értekezleteket
09. 11-igIntézményi Diákparlament összehívása
09. 11.Szakköri, tehetséggondozó és középiskolai előkészítő foglalkozásokra jelentkezések véglegesítése.
09.11DSD Nyelvvizsgák Ünnepélyes átadása
09.16Szülői értekezlet Tájékoztatás a leendő első osztályosok szüleinek a 2021/22. tanévben induló képzéseinkről.
09. 16.Nevelőtestületi értekezlet: (Online értekezlet) A tavaszi digitális munkarend tapasztalatai, átalakításaAz online felületek használata
09. 18.Tantárgyi tanmenetek elkészítése, illetve javítása.
09. végeEFOP „Workshop” Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” EFOP-3.2.3-17-2017-00073 pályázat vállalt feladatainak teljesítése
09.21.Észpörgető csoportok megalakulása óvodásoknak. Online csoport
09. 23-24.Papírgyűjtés
09. 25.Osztályfőnöki munkatervek (09. 18-ig az évfolyamfelelősöknek kell átadni), szakkörök, képességfejlesztő foglalkozások, művészeti csoportok, munkaközösségek tervének elkészítése, a napközis csoportfoglalkozások tervének bemutatása.
09.25.TÉMANAP Magyar Diáksport napja Órakeretben történő megtartás

Október

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [3. és 5. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom tanítási órákon, a 7-8. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi foglalkozásokon és tanulószobában]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
10. 01.Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók tervezése (időpont rögzítésével), az Intézményi Tanács, a Szülői Közösség és a DÖK véleményének kikérésével.
10. 01.A tanítási órán és iskolán kívüli nevelési program összeállítása (kirándulási tervek osztályoknak, csoportoknak, táborok: nyári tábor, erdei iskola. Egyéb programok).
10. 01.Tanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) rendjének ellenőrzése és értékelése.
10. 02.Október 1.: Zenei világnap (Megemlékezés iskolarádióban. )
10. 05.Megemlékezés az aradi vértanúkról, az október 6-i megemlékezés előkészítése. Iskolarádión keresztül
10.05-09..Fenntarthatósági témahét.2019/2020 tanévi program pótlása
10. 09.Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támogatást igénylők névsorának összeállítása.
10. 09.Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály megyei/körzeti fordulója 2020. 10. 09.
 Nevezési határidő: 2020. 09. 18.
Az országos döntő időpontja:2020. 11. 21.  
10. 12.Tanórán kívüli foglalkozások, napközis foglalkozások, alapfokú művészetoktatás ellenőrzése az elektronikus naplóban.
10. 13.Fogadóóra. Előzetesen e-mailben egyeztetett időpontban
10.14.Mesemondó verseny 1-4. évfolyam
10. 16.Tanítás nélküli munkanap: (1) Pályaválasztási nap
10. 19.Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támogatást igénylők névsorának továbbítása az Oktatási Hivatal–űrlapon. A diagnosztikus fejlődésvizsgálatot október 22-ig kell elvégezni.
10. 22.Október 23-a ünnepe. Iskolarádión keresztül

Őszi szünet: 2020. október 26-tól október 30-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni kell.

November

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [2.; 4.; 6. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom tanítási órákon, az 5-6. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
11. 02 – 06.E-napló ellenőrzése (osztálynaplók, napközis naplók, művészeti oktatás és tanórán kívüli foglalkozások naplói).
11. 11.Nevelőtestületi értekezlet: Esetleg Skype értekezlet (1) Jó gyakorlatok megosztása (2) Konfliktuskezelés ( szaktanácsadás, előadás keretében )  
11. 12.Nyílt tanítási órák az elsős osztályos tanulók szüleinek meghívásával. Sakkos bemutató órák. Esetleg felvételről zárt video platformon
11. 17.Fogadóóra. E-mailben előre egyeztetett időpontban
11. 16-19Nyelvi hét
11. 16.Kazinczy verseny 5-8. évfolyam.
11. 18.Iskolai szépkiejtési verseny angol és német idegen nyelvből 3-4. évfolyamosoknak.
11.19.Német nyelvi iskolai szövegértési egyéni verseny.
11. 29-igAz első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata.
11. végeOrszágos német és angol kéttanítási nyelvű civilizációs verseny
Végzős tanítványok beiskolázásának előkészítése.
Téli szünet: 2020. december 21-tól 2020. január 3-áig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Január

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [a 3.-7. évfolyam ének, rajz, technika és testnevelés tanítási óráin, az 1-2. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
01. 11 –    04. 23.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok, a mérések eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerbe 2020. május 28-ig.
01. 11 – 15.Táncművészeti csoportok, tanulók vizsgái.
01. 20-21.Az 1. félév zárása, osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint).
01. 25-01. 29.A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.
A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára a jelentkezőknek 2020. 01. 22-án. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 2020. 01. 29-én.
A 2020. 01. 25-étől hatályos tantárgyfelosztás és munkarend elkészítése.

Február

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [az 1-2. évfolyam ének, rajz, technika és testnevelés tanítási óráin, a 7-8. évfolyam fizika, kémia tanítási óráin, a fejlesztő foglalkozásokon (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
02. 03.Nevelőtestületi értekezlet, a tanév 1. félévének pedagógiai értékelése, elemzése, hatékonyságának vizsgálata.
02. 04.Szülői Közösség értekezlete
02. 04.Intézményi Tanács értekezlete
02.05.Bolyai Természettudományi Csapatverseny 5-8. osztályA körzeti forduló időpontja:2021. 02.05.
( Nevezési határidő: 2020. 10. 14.
Az országos döntő időpontja:2021. 03. 13.
02. 08 – 12.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
02. 12.Az 1 – 4. osztályosok farsangja.
02. 17Helyesírási verseny 2-4. évfolyam
02. 17.Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny
02. 19.A felső tagozatosok farsangja.
02.22.Első osztályba jelentkező óvodások szüleinek fogadása, illetve tájékoztatása
02. 24.Nyílt tanítási órák a leendő 1. osztályos tanulók szülei számára. Sakk képességfejlesztő óra.
02. 24.A kommunizmus áldozatainak emléknapja ( 02. 25. ).
02. 25-26.Tanítás nélküli munkanap (3-4.): apedagógusok önképzése.
Curie levelezős matematikaverseny. Jelentkezési határidő: 2020. 10. 22. Területi forduló időpontja: 2021. 03. 06. Döntő időpontja: 2021. 04. 10.
Curie levelezős kémiaverseny. Jelentkezési határidő: 2020. 10. 22. Területi forduló időpontja: 2021. 03. 06. Döntő időpontja: 2021. 05. 08.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny Nevezési határidő: 2020. 10. 13.  1. forduló.  2020. 12. 07. Megyei forduló: 2021. 03. 05. Országos döntő: 2021. 04. 16-18.

Március

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [az 1-8. évfolyam környezetismeret/ természetismeret/biológia tanítási óráin, a 7-8. évfolyam földrajz tanítási óráin, a logopédiai foglalkozásokon (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
03. 02.Játékos ismerkedés az óvodásokkal.
03.03.Játékos foglalkozás óvodásoknak. Sakkos bemutató
03. 10.Matematikaverseny 2-4. évfolyam
03. 12.Március 15. ünnepe
03.13.Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntő.
03. 16.T-Faktor – szülők előtti programja.
03. 19.Tavaszi rajzverseny
03.24.Szavalóverseny 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam.
03.22-26.Digitális témahét.
03. 22.Víz világnapi programok – projektnap.
03. 24.Sakkpalota szakmai regionális nap: szakmai konferencia, Tankerületi/ Városi Sakkpalota Ügyességi Vetélkedő. „Sakkos” nyílt órák a 1. évfolyamon
03. 30.Fogadóóra.
03. végeXXIV. Moderntánc Találkozó

Április

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások [az 5-8. évfolyam célnyelvi civilizáció és informatika tanítási óráin, a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szakkörökön, az alapfokú művészetoktatás tanítási óráin]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
04.07.Szépkiejtési verseny 3-4. évfolyam
04. 14-Országos angol civilizációs verseny
04. 16.A Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja.
04. 19-23.Fenntarthatósági témahét.
04. 21-22.Papírgyűjtés
04. 22.A Föld napjáról történő megemlékezés.
04. 27-30.E-napló ellenőrzése (osztálynaplók, napközis naplók, tanórán kívüli foglalkozások naplói).
04. 28.Tanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) rendjének ellenőrzése.
04. végeXXIII. Deszki Maros Menti Fesztivál – néptánc, egyéb tánc kategória
Tavaszi szünet: 2020. április 01-étől április 05-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07. (szerda). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.
Tankönyvrendelés.

Május

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
05. 03 – 07.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
05. 12.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban: 6. évfolyamon KER szerinti A2 szintű, 8. évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri
05. 19.Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében.
05. 21.Szeged Napja programjának ajánlása
05. 26.Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a hatodik és nyolcadik évfolyamon.

Június

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
06. 03.Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos tanulók szülei részére.  
06. 04.Nemzeti Összetartozás Napja
06. 04.Tanulmányi kirándulások
06. 07-11.Alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók vizsgája.
06. 10.Az alapfokú művészetoktatás 6. évfolyamosainak (8. osztályosok) alapvizsgája.
06. 09-10.Osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint az általános iskolában).
06. 11.Az alapfokú művészetoktatásban a szorgalmi idő utolsó napja.
06. 14.„T3” Örömének-zene -iskolánk tanulóinak és pedagógusainak fellépése
Tanítás nélküli munkanap (5.): A diákmozgalom [DÖK] napja, a diákközgyűlés időpontja, vidám tanévzárás.
Osztályozó értekezlet (az alapfokú művészeti iskolában).
06. 15.Tanítás nélküli munkanap ( 6.) Pedagógusok tanulmányi útja
06. 16.Pedagógiai adminisztráció teljesítése: Naplók (osztály, napközis, szakköri, stb.), bizonyítványok, törzslapok, statisztikai adatok (elsős osztályoknak 06.18.12:00 ).
06. 18.A 2020/2021. tanév ünnepélyes zárása, bizonyítványok kiosztása, a végzős tanítványok ballagása.
06. 25.Nevelőtestületi értekezlet, a 2020/2021-es tanév pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata.

Elfogadta a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2020/2021-es tanév    

            tanévnyitó értekezletén 2020. augusztus 31-én.