Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom, hogy az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján a 2024-2025-ös tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat  2024. április 18-án (csütörtökön) 8.00-19.00 óráig, valamint 2024. április 19-én (pénteken) 8.00-19.00 óráig kell beíratni.


A beiratkozás személyes jelenléttel történik, mindkét szülő/törvényes képviselő jelenlétével.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:


A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, valamint lakcímkártya.


(A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.)


A gyermek születési anyakönyvi kivonata.


A gyermek TAJ-kártyája.


A beíratást végző szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa.


A beíratást végző szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa.


A gyermek oktatási azonosítója, melyet az óvodától kapnak meg.


Nyilatkozat a felügyeleti jog gyakorlásáról. (Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani a nyilatkozatot. Amennyiben egyedül gyakorolja a felügyeleti jogot, azt hivatalos dokumentummal kell igazolni (pl.: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete).


Szociális határozat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről, védelembe vételről) vagy különleges bánásmódról szóló szakértői vélemény, amennyiben rendelkeznek vele.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.

Az Nkt. 72. § (1a) bekezdése értelmében a szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.” Ennek megfelelően kérjük majd az egészségügyi nyilatkozat leadását is!


A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Jelentkezési lap táncművészeti oktatásra

Nyilatkozat az etika és hit-és erkölcstan közötti választásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat diabetes, allergia, egyéb betegség fennállásáról

Adatlap 1. osztályosok számára

Nyilatkozat a diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztató megismeréséről

(A dokumentumok kitöltésére a beiratkozáskor is lesz lehetőség.)


Az alapfokú művészeti iskolába történő beiratkozást külön jelentkezési lapon szükséges megtenni az általános iskolai beiratkozással egyidejűleg.


Az ügyintézés meggyorsítása érdekében lehetséges a KRÉTA felületen való előzetes ügyindítás 2024. március 27-étől 2024. április 19-éig. Erről a részletes tájékoztatás a hirdetmény alatt olvasható.

Tisztelettel:

Kertész Eszter
igazgató